Språk
Logg inn
Bruker:

Passord:


Glemt brukernavn/passord?
Linker
DKM's offisielle nettsted
Litteratur om DKM
Bible Gateway
Bibelen.no
Forsiden Bestilling Kontakt oss
Skjulte Skatter - 100 år med vekkelse,
i Guds tjeneste for menighetens oppbyggelse og vekst


Med denne utgivelsen har bladet Skjulte Skatter vært utgitt i hundre år.

Det sømmer seg ved en slik markering å gå tilbake til målsettingen med bladet, og vi henter følgende fra det første stykket, skrevet av redaktøren Johan O. Smith og hans bror Aksel i januar 1912:

Drevet av indre trang og overbevisning utsendes herved det første nummer av “Skjulte Skatte”.
Helliget Herren beder vi, at bladet vil bli en tjener for de troende til at kaste lys over de veie, som fører til et dypere samfundsliv med vor Herre Jesus Kristus.
Bladets maal er at føre frem saadan sandhet, som fører til tro og gudsfrygt. Tit. 1,1.

Det er i dyp takknemlig til Guds virkning i brødrene Smiths hjerter og deres troskap vi nå ser hvordan Herren, som de satte sin lit til, har velsignet bladet og ved det ført fram sitt budskap fra en svært spe, og av mennesker foraktet begynnelse, til en livskraftig menighet med virksomhet i mer enn 65 land! Gjennom disse hundre år har tusenvis av mennesker i mange land på alle kontinenter ved bladet Skjulte Skatter fått lys over de veier, som fører til et dypere samfunnsliv med vår Herre Jesus Kristus.

At et slikt blad, kjemisk fritt for populistiske reisebeskrivelser og reklamefinansiert økonomi, månedlig er blitt utgitt gjennom hundre år, er i seg selv et Guds under og enestående i vår tidsalder! Bladet har i alle disse årene vært helliget Herren, og vi ber om at det samme forholdet til Guds arbeid gjennom bladet i vår tid skal bevare oss i ydmykhet og gudsfrykt, uansett land, språk eller kultur. Det er oppfyllelsen av Jesu ord i Matt. 28, 19-20: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”
Bladet Skjulte Skatter har i hundre år oppfylt misjonsbefalingen, og helliget Herren ber vi som bærer ansvar i vår tid at bladet også i fremtiden skal utføre denne gjerning blant alle folkeslag.

Tilbakeblikk

Vi har sett litt i bladets utgivelser gjennom hundre år, og vil komme med noen tilbakeblikk fra disse første hundre års kamp og fremdrift.

Ved utgangen av den tjuefemte årgangen, skrev Johan O. Smith følgende i desember 1936:

Det har vært 25 gjennembrytnings år. Gud har vært med og gitt seier. Derfor priser vi hans høihellige navn, hans kraft og hans åpenbarelser. Gud har jo selv sagt: Intet våpen som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går irette med dig, skal du få domfelt. Dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren. Es. 54, 17.
Dette er gått i opfyldelse, i ett og alt. Gud er trofast mot sitt ord og sine løfter.
Vi har unge brødre iblandt oss som jeg tror er verdige arvtagere til det arbeide Gud ved sin nåde og utvelgelse har betrodd oss.

Det er ekstra velsignet og godt å se hvordan Guds ord går i oppfyllelse, og vi kan nå, syttifem år senere, si som Johan O. Smith sa i 1936.

De brødre som Johan O. Smith tenkte på den gangen viste seg å stå trofast gjennom kamp og strid helt fram til avslutningen av det århundre de betjente. Brødrene Elias Aslaksen, Sigurd Bratlie og Aksel J. Smith overtok arven etter Johan O. Smith og førte både bladet, forlaget og arbeidet i menigheten videre i trygge spor. Vi kan i sannhet si som Jesus i Joh. 4, 38: ”… andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid.” Det arbeid vi er kommet inn i har vært virket av Gud. Tross motstand og motsigelse, har det aldri vært grunn til å tvile på det! I dag er resultatet blitt som et lys som ikke kan skjules, og som byen på fjellet som kan sees av alle med et våkent, indre øye. Matt. 5, 14-16. Det er troen som virker gjerningene. Jak. 2, 17-18. Troen på at Sønnen kan frelse alle dem som lyder ham. Hebr. 5, 9. Troen på han som ble åpenbart i kjød. 1. Tim. 3, 16 og 1. Joh. 4, 2. Troen på Jesu egne ord, at vi kan følge etter han. Matt. 10, 38. Troen på at vi kan være korsfestet med Kristus så Kristus kan leve i oss slik at hans liv åpenbares i vårt dødelige kjød. Gal. 2, 20 og 2. Kor. 4, 10-11. Det er denne troens Ånd vi har fått ved Johan O. Smiths tale og det budskap som er forkynt gjennom bladet Skjulte Skatter. Derfor fortsetter vi også i vår tid å tale det samme troens ord i den samme troens Ånd. V. 13. Og dette troens ord skal, ved Guds nåde, også prege bladets innhold i årene som kommer!

Profetisk åndskraft

Januar 1940, før Norge ble invadert av Tyskland, skrev Johan O. Smith et profetisk stykke, ”Faraos gravsang. Nervekrig”. Det gikk slik som Johan O. Smith profeterte, her er avslutningen på stykket:

Når alt kommer til sin rett, så er det Guds Ord som blir stående: De vise blir til skamme, de blir forskrekket og rammet. Se, Herrens Ord har de forkastet; hvori skulde de da ha visdom? Jerm. 8, 9.
Dersom menneskene vilde lese litt mer i Bibelen og tro på Guds ord, så vilde nervekrigen forsvinne av sig selv.
Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! Hebr. 12, 28.
Maktbegjær, herskesyke, vinning og lysten til tom ære sitter i høisetet; mens visdommen sitter i det lave. Derfor må Gud nødvendigvis bryte ned dårskapen inntil dødsrikets huler, man får høste skam istedetfor ære. De som gjør sådant, får sin gravsang sammen med Farao og hele hans larmende hop — tross sin store makt — fordi de spredte redsel for sig i de levendes land.

Og ved Guds uendelige nåde fikk bladet Skjulte Skatter lov å bli utgitt under krigens fem lange år, som ”Provinsens blad”. Aksel J. Smiths kamp og tro til Gud for å få en slik tillatelse, kan du se og høre mer om når du besøker DKM Forum på Brunstad Stevnested, menighetens Internasjonale misjonssenter, kjøpt i 1956.

Et åndelig stridsvåpen

Bladet Skjulte Skatter, og de veier til gudsfrykt som det er blitt kastet lys over gjennom bladets innhold har i ”alle år” møtt motstand fra leg og lærd. Redaktørene Johan O. Smith, og hans sønn Aksel J. Smith fra januar 1943, har gjennom bladet aldri vært redd for å utkjempe de åndelige, troens kamper som tiden har krevet.

Det har blitt utkjempet mange åndelige slag i Skjulte Skatter gjennom disse hundre årene!

Vi henter her avslutningen fra Elias Aslaksens svar til ”Bibelsk Tidsskrift” fra mai 1952:

Det er jo først og fremst ånden i det som har betydning. Derfor er det meningsløst å sammenligne vår forkynnelse med Kristus-fornektende liberal teologi.
Og å anføre at jeg skulle ha rotet meg bort i alle disse forvirrede teologiske flisespikkerier, — ja noe mere malplassert (dårlig plasert) uttalelse kan neppe på noen som helst måte fremkomme. Slikt noe har jeg hatet og foraktet alle mitt livs dager fra ungdommen av. Det som jeg — og vi — er interessert i, det er livsens lys — livets sannheter — levende tro som kan forvandle vårt liv så det kan merkes i praksis.
Den forståelse som Gud i sin store nåde har gitt oss av Kristus åpenbaret i kjød — gudsfryktens store hemmelighet — bærer just slike frukter. Det er noe annet enn teologiske flisespikkerier. —
"Bibelsk Tidsskrift" kan trygt sette et kraftig kryss over P.'s innlegg.

Det er trygt for den oppvoksende slekt - og for de mennesker vi søker å vinne for Kristus - at vi i våre dager kan si som Elias Aslaksen for snart 60 år siden: Det som jeg — og vi — er interessert i, det er livsens lys — livets sannheter — levende tro som kan forvandle vårt liv så det kan merkes i praksis.

Det som lå Johan O. Smith på hjertet med bladet Skjulte Skatter var å få fram den største av alle hemmeligheter, “Kristus åpenbart i kjød”, som hadde vært skjult fra eldgamle tider. Ap.gj. 3, 20-21 og 1. Tim. 3, 16. “Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som dere skulle få.” 1. Pet. 1, 10-11. Johan O. Smith var grepet av muligheten for å få del i Kristi lidelser og herligheten deretter. Der fant han rikelig trøst. 2. Kor. 1, 3-5. Ved evangeliet å få fram Kristi liv i den enkelte, og føre dem til hodet, Kristus, var derfor hans gjerning i sin tid, og gjennom bladet hadde han og hans bror et unikt verktøy til å få evangeliet om Kristi herlighet så klart fram igjen i de siste tider.

I tillegg til denne hovedgjerning, tok bladet også opp dagsaktuelle tema. Her er noen få eksempler fra slike tema og artikler som i sin tid og under sine forhold, har bevart bladet i den samme Ånd som brødrene Smith satte seg som mål:

·Angaaende de helliges forhold til militærtjenesten. Redegjørelse og vidnesbyrd av krigsmænd.” av Elias Aslaksen, juni 1915
·Noget mer om militærtjenesten.” av Johan O. Smith, september 1915
·Kvinnens stilling i menigheten” av Johan O. Smith, oktober 1916
·Hvorfor vi bør beholde julehøytiden?” av Johan O. Smith, mars 1923
·Høiskolen på Sions berg. Høiskole-elevene.” av Johan O. Smith, mars 1937
·Kirke og prest” av Elias Aslaksen, august 1950
·Uovervinnelig” av Elias Aslaksen, juli 1959
·Vi og våre barn” av Sigurd Bratlie, februar 1969
·Peke fingrer og tale ondt” av Aksel J. Smith, august 1988
·Kvinnens stilling i menigheten” av Kåre J. Smith, februar 2002
·Vedrørende barneoppdragelse og omsorg kontra avstraffelse - barnemishandling” av Kåre J. Smith, mai 2004

Vekkelse og vekst

Fra desember 1961, ved utgangen av bladets femtiende årgang, henter vi følgende, skrevet av Aksel J. Smith:

"Skjulte Skatter" 50 år, og vekkelsen iblant oss.
Med dette nr. utløper 50. årgang av "Skjulte Skatter". Første nr. av bladet utkom i januar 1912, og det har i alle disse årene utkommet uten avbrekk.
Bladet tvang seg frem etter stort behov og nødrop om sunn og livskraftig næring fra hungrende og sannhetssøkende sjeler.
En dyptgående helliggjørelsesvekkelse var brutt frem, og brødrene Johan og Aksel Smith førte en stor korrespondanse for å avhjelpe den åndelige nød.
***
I disse 50 år som "Skjulte Skatter" er utkommet, har Gud sørget for at det har vært trofaste medarbeidere med Guds visdom og åpenbarings Ånd.
Br. Aslaksen har skrevet noe omtr. i hvert nr. av alle disse 50 årg. — I over 30 år har også br. Sigurd Bratlie øst av kilden som aldri blir tom, og i hvert nr. finner vi herlig livsvisdom fra ham. I de årene J. O. S. og Aksel Smith fikk nåde til å leve, så finner vi herlige skjulte skatter i form av stykker og ordspråk som Gud gav dem nåde til å nedskrive. Mange andre trofaste medarbeidere har det også vært i disse årene.
Guds bekk er alltid full av vann, så det skal rekke rikelig til både i skrift og tale så lenge Gud gir nådetid.

Det er underlig å lese overskriften som Aksel J. Smith valgte for sin artikkel da han skulle markere bladets femtiende årgang. Det var vekkelse som lå ham på hjertet! Slik også i våre dager, bladet er en åndelig kraft og inspirasjonskilde for de som ønsker åndelig næring for den vekkelsen de er grepet av - en disippelvekkelse til å følge sin Herre og Mester, slik han inviterer sine disipler til i Matt. 16, 24: ”Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge meg.”

Å se hvordan Gud lar sin gave til Sønnen, Jesus Kristus, blomstre og vokse er et tydelig bevis på at menigheten, Kristi legeme på jorden, er Faderens verk. Etter nye femti år kan vi si med Aksel J. Smith:
Vi vedkjenner oss alle de 50 årganger av "Skjulte Skatter", og i hvert nr. finner vi den sunne lære som hører til gudsfrykt. Vi finner ikke skiftende læresetninger og meninger fra år til år. Bladet har vært et mektig ledd i den dyptgående og velsignede helliggjørelsesvekkelse iblant oss, som hele tiden har vokst seg sterkere og gjort fremgang. I disse dager går det frem som aldri før. Vi fryder oss over de skarer av barn og ungdom som i så tidlig alder får lys over de sanne livsverdier og som velger å bli sanne Jesu etterfølgere.

Som Guds ord

Og etter hundre år kan vi nå se tilbake på det som er skrevet av støttene i det forrige århundre, uten å måtte omskrive, redigere, beklage eller skjule en tøddel av alt dette. Alt som de ansvarlige i menigheten har skrevet, er like aktuelt i dag som den gang det ble skrevet. Hvorfor? Jo fordi det er Guds ord som er grunnvollen for bladet, og da har bladet samme borgsmann som Skriften har: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.” Matt. 24, 35.

Med en slik arv som menigheten ved Guds nåde har fått gjennom mer enn hundre års virke, og bladet har opparbeidet gjennom sine hundre årganger, kan vi i ydmykhet til Gud erkjenne, som Aksel J. Smith for 50 år siden: Guds bekk er alltid full av vann, så det skal rekke rikelig til både i skrift og tale så lenge Gud gir nådetid.

Vi lever fortsatt i denne Guds nådetid. Vi lever under andre forhold, både økonomisk og politisk. Men kjødet er det samme! Derfor er også Skriftens ord, Guds evangelium, korsets ord, det samme og like aktuelt for menneskene i dag som for hundre år siden. Det er like aktuelt for oss som for de som levde den gang Jesus forkynte om himlenes rike.

Måtte det livet som vi har sett og opplevd hos våre åndelige fedre styrke oss i våre forhold, så vi kan etterfølge deres tro. Deres gjerninger kan vi ikke gjøre. Gud har andre, ferdiglagte gjerninger til oss enn han hadde til våre forløpere. Ef. 2, 10. Men vi kan etterfølge deres tro. Hebr. 13, 7. Hvorfor kan vi det, jo, fordi Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. V. 8.

Forankret i grunnvollen

Alt i Guds rike går etter lover! Nå er det vår tid å bygge videre. La oss bygge med de materialer som holder, slik Paulus formaner oss til i 1. Kor. 3, 11-15. Grunnvollen er lagt - det er Jesus Kristus. Det var den grunnvollen Paulus hadde som fundament da han skrev til dem i kap. 1, 23: ”Men vi forkynner Kristus korsfestet.” Den forkynnelsen var et anstøt for jødene og en dårskap for hedningene. Slik opplevde også Johan O. Smith det - hans forkynnelse ble aktet som en dårskap. Men som Paulus, stod han fast i sin forkynnelse, og grunnla sammen med sin bror Aksel bladet Skjulte Skatter ut fra den indre overbevisning om det eneste rette: ”Og jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.” Kap. 2, 2. Det var også brødrene Smiths forkynnelse og grunnvollen for bladets innhold.

I dag ser vi noen av resultatene. Det som de religiøse og datidens lærde foraktet, slik de gjorde på Jesu tid og Paulus tid - har ved Guds nåde vokst surdeigens vekst og derved hatt en god og sunn utvikling fra Johan O. Smiths dager og inntil nå. Se Ap. gj. 28, 22 og 1. Kor. 4, 12 - 16. Johan O. Smith, Elias Aslaksen, Sigurd Bratlie, Aksel J. Smith kunne, sammen med mange andre, si som Paulus: Bli mine etterfølgere! Det var også invitasjonen på misjonsmarken: Kom å se! Og det er kommet tusenvis for å se - de er blitt grepet og har reist hjem til sine land, menigheter og familier, grepet av ordet om korset. Hver på sin plass har de levd det livet som vitner at de er Kristi etterfølgere, og selv kan forkynne: Bli mine etterfølgere! Deres liv har vært en invitasjon: Kom å se! De har levd det brudeliv som Jesus vitner om i Åp.b. 22, 16-17: ”Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!”

Vår oppgave i vår tid er å leve dette ”bli mine etterfølgere-livet” - dette ”kom å se-livet”! Vi har andre arbeidsmuligheter i vår tid enn Paulus hadde, og det var i det forrige århundre.
Vi går spennende tider i møte, med stadig nye teknologier. Vi gir ut vår litteratur som e-bøker på mange språk. Den 2. april startet vi vår egen TV kanal; BrunstadTV. Vi har Internett (www.brunstad.org), sosiale medier og en rekke andre kommunikasjonsformer. Hva vet vi om fremtidens misjonsmuligheter? Men én ting vet vi: Så lenge vårt arbeid er forankret i grunnvollen, Jesus Kristus og han korsfestet, er Gud med og velsigner vårt arbeid, og lar det vokse og gro. Det er bare han som kan gi vekst. Les 1. Kor. kap. 3 og kap. 9 og Fil. 2, 12-13.
Så lenge vi selv er i den ydmyke stilling at vi arbeider på vår egen frelse med frykt og beven, så vi som preker for andre, selv ikke skal finnes uverdig, har vi ved Guds nåde og kraft uendelige fremtidsmuligheter. Intet er umulig for den som tror, er Jesu ord i Matt. 17, 20. Se også Hebr. 11, 6.

Det er når vi søker vårt eget, menneskers ære, makt og vinning at Gud ikke lenger kan arbeide med. Da kan jeg ikke være en Guds tjener. Gal. 1, 10.

Misjonsarbeidet

Du som leser dette og kjenner at Guds Ånd griper ditt hjerte og har en trang til å være misjonær i dine omgivelser, der Gud har plassert deg - uansett kultur og nasjonalitet eller bakgrunn - ikke vent med å gjøre Johan O. Smiths ord i sitt stykke ”Bort med dumhetene” fra oktober 1927 til en ledetråd i livet:
Heng deg ikke på noe menneske, og la ingen henge etter deg. Lev enkelt og umiddelbart. Still ikke fordringer verken til mennesker eller til livet. Vær tilbakeholden og lev i det skjulte, så vil du spare deg selv for mange ergrelser og sorger. Gjør deg ikke møye med å være ansett for åndelig i menigheten; for det er nok av dem som merker det og som tar motforholdsregler. Vær slik at andre må skyve deg fram, for at dette kan bli sagt til deg: Venn, sett deg høyere opp. Unnse deg for å tilrettevise noen i dens nærvær som kanskje har mer visdom enn du selv. Roper du "amen" eller "halleluja" i en forsamling, da sørg for, at det også er så mye ånd og liv i det, at andre kan få lyst til å rope sammen med deg. Bruk ikke for sterke uttrykk i dine vitnesbyrd, og vær ikke mer nidkjær over andre enn over deg selv. Forsøk å skille mellom å vitne, undervise og holde foredrag, når du står opp for å vitne. Legg deg ikke til en predikant-tone, når du taler. Ingen kunster og geberder, verken med hode eller armer slår an i en åndelig forsamling. Alt slikt er for det ytre menneske. Diskuter ikke om Guds Ord; for hos den forstandige holder visdommen seg stille.
Vi takker Gud for den nåde, kraft og vekst han har gitt sin levende menighet - ved slike gode retningslinjer fra våre åndelige veiledere - gjennom de hundre år som er gått. Vi ber han bevare oss i ydmykhet i arbeidet i den tiden han vil gi oss videre, slik at Jesu yppersteprestelige bønn går i oppfyllelse også i vår arbeidstid i Herrens vingård: ”Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. … Hellige dem i sannheten! … for at de skal være ett, likesom vi er ett, Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. … Rettferdige Fader! verden har ikke kjent deg; men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.” Joh. 17, 14-26.

I dag arbeides det på mange områder når det gjelder å oppfylle misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler - og oss som er hans disipler idag! I Norge og mange andre land rundt omkring i verden er det jevnlig samlinger med stevner, barnestevner, vanlige møter, ungdomsmøter og -stevner, brødremøter og -stevner, søstremøter og -stevner, Brunstadfester, Aktivitetsklubb (AK), SongMission, konserter, musicals, arrangement som Outdoor Challenge og Syningrennet som noen eksempler fra forskjellige arbeidsområder. En del av dette blir også satellittsendt over hele verden. I tillegg arbeides det på mange andre måter med misjon, ikke minst er en viktig del av misjonsarbeidet å skaffe menneskene arbeid og ved det hjelp til selvhjelp - både for sin personlige del, for sin familie og for menighetslivet. Det investeres i, og arbeides med, stevnesteder på flere kontinenter. Det hadde aldri vært noe av dette verdensomspennende arbeid i dag, dersom ikke Johan O. Smith og hans bor Aksel hadde fått nåde til, gjennom bladet Skjulte Skatter, å arbeide med Guds ord og finne fram til de åpenbaringer som ligger der som skjulte skatter, og samle brødrenes litteratur og skrifter i Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag allerede fra 1912. Det er en erkjennelse vi bør bære dypt i vårt hjerte!
Om Skjulte Skatter skriver Johan O. Smith til sin bror Aksel 15. desember 1911: Skjulte Skatter vil virke som en sneplog, for folk kan ikke se veien, det er hvitt alt sammen — oversnedd. Satan regjerer riktig i en lysets engels skikkelse. (# 126) Det var profetisk tale! Satan regjerer ikke mindre i vår tid.

Kristus som hode

For at arbeidet i vår tid skal kunne fullføres i Jesu Kristi Ånd, forankret i våre fedres arbeid, må vi arbeide slik Sigurd Bratlie skrev om Johan O. Smith i minnenummeret ifm hans 100 års dag i oktober 1971: Når vi tenker på alt det religiøse arbeidet, så er det ingen ting som bygges. Hva betyr det at det bygges? Det betyr at det føyes sammen. Man kan samle en masse bygningsmaterialer i store hauger, men skal det bli et byggverk, må materialene føyes sammen av fagfolk. Til dette arbeide setter Gud i menigheten apostler, profeter, hyrder og lærere, og disse arbeider for å føre andre frem, så disse også kan bli fullkommengjort til tjenestegjerning slik at alle i menigheten kan oppbygge og formane hverandre. Ef. 4, 11. Predikantsystemet blir borte og broderskapet trer i kraft. Enkelte predikanter kan samle tusener av mennesker. De har samfunn i å høre denne ene mann, men de blir ikke føyet sammen til et legeme. I dette arbeide var br. Smith en reformator. Han arbeidet for å føre hvert enkelt lem i forbindelse med Kristus som er hodet, slik at hvert lem ble et virksomt lem. Han tenkte ikke på å samle til sin egen person.

Slik må vi også arbeide i alt vi gjør - uansett hvor stor eller liten gjerningen kan synes å være. Enten det er på reise, hjemme, på skolen, eller på arbeidet - alltid er vi på misjonsmarken! Vi må ha det som Paulus: Alt gjør jeg for evangeliets skyld! 1. Kor. 9, 23. Og grunnen til at han hadde det slik var at han selv skulle få del i evangeliet. Det har altså med personlig gudsfrykt å gjøre! Slik kommer vi inn i Johan O. Smiths arbeidsmåte - som ubestridelig har vist seg å lykkes fordi han arbeidet i den Hellige Ånds kraft: Johan O. Smith sa på sin 70 årsdag at han i all sin tjeneste hadde lagt vinn på å lede de enkelte personer i forbindelse med hodet, Kristus, og aldri samlet noen til sin egen person. Han tjente ikke slik at han selv ble stor. Noe av det største ved ham var nok at han ble bevart i ringhet om sin egen person og tjeneste like til det siste.(Fra ”Hyrde og Profet, Hovedstøttene i det forrige århundre.” Kåre J. Smith)

Ved Jesu Kristi åpenbaring

Vi takker Gud for at vi også idag har brødre og søstre, unge og eldre, som er grepet av å leve det skjulte livet med Kristus i Gud. Disse har i vår tid anledning til å arbeide med Guds ord slik han gir nåde til rundt omkring på jorden.

Ved Guds nåde kan vi også i vår tid si som Aksel J. Smith skrev i 1961: Guds bekk er alltid full av vann, så det skal rekke rikelig til både i skrift og tale så lenge Gud gir nådetid.

Må Gud bevare oss i ydmykhet slik at de som Gud fører inn i vårt arbeid kan si det samme når deres tid kommer til å se tilbake - det var ikke et menneskeverk, men Jesu Kristi åpenbaring! Gal. 1, 6-12.

Arbeidet i Guds levende menighet gjennom bladet Skjulte Skatter og Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, som også ble opprettet i 1912, går ved hans usigelige nåde en interessant og herlig fremtid i møte rundt omkring på jorden!


Deres takknemlige medarbeidere Kåre J. Smith og Sigurd J. Bratlie
<< Tilbake
© Worldwide Copyright. Ettertrykk forbudt. Enhver reproduksjon, hel eller delvis, er strengt forbudt uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra forlaget: Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, P.B. 900, N-3168 Melsomvik, Norway.